EEN paginakop

Componence Asset List

Veel patiënten met een langdurige vorm van anorexia nervosa hebben meerdere klachten op medisch- psychologisch- en sociaal gebied. Met dit onderzoek beogen wij een verbetering van het behandelaanbod en verbeterde toegankelijkheid van een...
Lees verder
Bij eetstoornissen zijn comorbide aandoeningen meer regel dan uitzondering. Voor de behandeling van comorbiditeit worden patiënten vaak verwezen naar andere afdelingen/instellingen. Dit betekent vaak een wisseling van behandelteam en een...
Lees verder
Het effectonderzoek van de Jong et al. (2020) heeft aangetoond dat CBT-E (individueel zorgaanbod) een effectieve behandelvorm is voor eetstoornissen. CBT-E is inmiddels als effectief gebleken behandeling opgenomen in de zorgstandaard. Nu worden...
Lees verder
Het meten van bewegingsdrang bij eetstoornissen is nodig en zinvol om zo de psychologische en gedragsmatige componenten in kaart te brengen en om het effect van interventies te kunnen evalueren. Het standaard onderzoeken en vaststellen van het...
Lees verder
Experts in het netwerk dragen continu bij aan het verbeteren van de diagnostiek naar eetstoornissen, en het ontwikkelen en verspreiden van kennis hierover (scholing, publicaties, presentaties). Doel is om specifieke eetproblematiek te...
Lees verder
De aanwezigheid van PTSS is van invloed op de eetstoornisbehandeling en het verloop hiervan. In de reguliere zorg vindt de behandeling van de eetstoornis en van comorbide psychische problematiek doorgaans na elkaar en bij verschillende...
Lees verder
Recent wordt er een forse toename gezien in het aantal personen dat zich aanmeldt bij de geestelijke gezondheidszorg vanwege lijdensdruk voortkomend uit een ervaren incongruentie tussen geboortegeslacht en genderidentiteit. Ondanks dat...
Lees verder
De effectiviteit van behandeling van Anorexia Nervosa is beperkt, vooral in vergelijking met de andere eetstoornissen zoals Boulimia Nervosa of de eetbuistoornis. Als eerste stap willen we meer zicht krijgen op de eetstoornis en mogelijke...
Lees verder
Een deel van de patiënten met een eetstoornis profiteert niet optimaal van CBT-E, of de CBT-E behandeling stagneert. Onder andere patiënten die naast de eetstoornis ook last hebben van cluster C persoonlijkheidsproblematiek komen moeilijker tot...
Lees verder
De terugvalpercentages bij eetstoornissen zijn hoog. Daarom wordt doorgaans lang doorbehandeld. De maatschappelijke tendens– mede om de zorg betaalbaar te houden –is echter om de specialistische zorg sneller af te schalen en het volledig...
Lees verder
Normaliter krijgen alle patiënten een evidence based behandeling volgens de zorgstandaarden. Bij 18- patiënten is de eerste keus behandeling family based treatment (FBT). Vanuit clinical experience is gebleken dat bepaalde subgroepen van patiënten...
Lees verder